Izbornik jezika

Bosanski | English
Klijenti ICS-a dužni su prijaviti promjenu u svojoj organizaciji (sjedište, opseg i sl.) na način da popune "Obrazac za prijavu promjena" i dostave ga ICS-u na e-mail ili poštom. Na ovaj način moći ćemo blagovremeno reagovati u cilju omogućavanja kontinuiteta validnosti certifikacije.

Žalbe i prigovori

Kod postupka za rješavanje žalbi i prigovora ICS se pridržava sljedećih principa:

  • sve zainteresirane strane imaju pravo da podnesu žalbu ili prigovor;
  • ICS se obavezuje da će čuvati poslovne tajne podnosioca žalbe ili prigovora i da će poštovati sve zahtjeve u vezi s povjerljivošću;
  • sva istraživanja i odluke o žalbama i prigovorima neće rezultirati bilo kakvim diskriminatorskim aktivnostima;
  • podnosilac žalbe ili prigovora će biti obavještavan o toku odvijanja postupka;
  • kada god je moguće, ICS će zvanično obavijestiti podnosioca žalbe ili prigovora o završetku postupka;
  • ICS će osigurati da se sprovede svaka korekcija i korektivna akcija koja se donese u toku rješavanja žalbi i prigovora;
  • ICS osigurava da lica angažirana u procesu postupanja sa žalbama ne budu ista ona koja su izvršila audit i donijela odluke o certifikaciji; 
  • U slučaju postupanja s prigovorima ne budu iste osobe koje su sudjelovale u predmetu prigovora;
  • ICS će utvrditi, zajedno sa klijentom i podnosiocem prigovora, da li i u kojoj mjeri, predmet prigovora i njegovo rješenje treba da budu javno dostupni.

0 0

Posjetite nas