Novosti

ISO 45001 2018 interni auditori - seminar u Sarajevu

NOVI TERMIN 12.-.13.10.2020.

18.09.2020 10:50
Slika
ICS u Sarajevu organizira seminar za interne auditore prema normi ISO 45001:2018 Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.
Dodatne informacije:


DATUM ODRŽAVANJA SEMINARA
:                        
12. – 13. 10. 2020. godine; (ukupno 12 CPU/CPA sati);


MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

Sarajevo; (uz max.pridržavanje svih SARS CoV 19 mjera);
Zgrada PRIVREDNE KOMORE KS
La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo  


RADNI MATERIJAL:
 
Svaki sudionik dobiva skriptu s pisanim materijalima;


ICS POSLOVNA AKADEMIJA POKLANJA:

KNJIGA „ MENADŽERSKA INTELIGENCIJA „ za sve polaznike seminara!


Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 45001:2018;
  • Sticanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Sticanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definisanje korektivnih radnji;
  • Sticanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO 45001:2018 koju izdaje međunarodna organizacija.CILJ SEMINARA:
         

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks SL (Struktura visoke razine);
  • Zahtjevi sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018;
  • Priprema za provedbu internih audita;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO 45001:2018 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva ICS certifikat za internog auditora sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018.


CILJNA GRUPA:   
Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018;


CERTIFIKAT:   
                                                                 
Svi polaznici seminara, nakon provjere znanja testom, će na kraju seminara dobiti certifikate o osposobljenosti za Interne auditore/ Auditore za procjenu rizika u sistemu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,  koji je poznat i priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području;


KOTIZACIJA:  
                                                                  
300, 00 KM + PDV-om (za klijente ICS-a posebne pogodnosti);


U CIJENU JE UKLJUČENO:
 
Učešće na kursu; (uključujuċi pauze za kafu, ručak i osvježenje); Trening materijali; Ispit; Certifikati za Interne auditore/ Auditore za procjenu rizika u sistemu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, za kandidate koji uspješno polože odgovarajući ispit na kraju kursa....


Molimo da prijavu o svom prisustvu dostavite najkasnije do 11.10.2020. na e-mail: info@ics-norm.com;

Za sve informacije pozovite: 033 831 550

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?